پنجشنبه, 27 تیر,1398
Menu

ارتباط با دبیرخانه

دبیر مجمع:

مهدی محمدی شجاعی
مدیر کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب 

دبیرخانه مجمع:
کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب
 
آدرس: شهرک پردیسان - روبروی مسجد امام صادق (ع)، دانشگاه ادیان و مذاهب، کتابخانه مرکزی
 
تلفن تماس: 13-32802610 داخلی 409 - 421
 
ساعت تماس 10 - 12
 
ایمیل: adyan.lib@gmail.com

کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب