چهارشنبه, 29 دی,1400
Menu

ارتباط با دبیرخانه

دبیر مجمع:

حسن رجبیان
مدیر کتابخانه آیت الله العظمی حائری (مدرسه فیضیه) 

دبیرخانه مجمع:
کتابخانه آیت الله العظمی حائری (مدرسه فیضیه) 
آدرس: قم - میدان آستانه، مدرسه فیضیه، کتابخانه آیت الله العظمی حائری 
 
تلفن تماس:02537841772