جمعه, 11 فروردین,1402
Menu

َشورای سیاستگذاری

الف) تعریف:

شوراي سیاستگذاري بالاترین مرجع سیاستگذاري و برنامهریزي مکتا و متشکل از یازده نفر بوده که هفت نفر از آنها

منتخب مجمع عمومی، سه نفر منتخب هیات موسس و یک نفر رئیس انجمن کتابداري و اطلاعرسانی استان قم هستند

که براي مدت دو سال انتخاب می شوند.

ب) شرح وظایف:

1 .انتخاب دبیر شورا؛

2 .پیشنهاد برگزاري جلسات عادي و فوقالعاده شوراي سیاستگذاري و مجمع عمومی؛

3 .تدوین و تصویب سیاستها، راهبردها و برنامههاي مکتا؛

4 .نظارت و ارزیابی مستمر نسبت به حسن اجراي تفاهمنامه توسط کتابخانههاي عضو؛

5 .بررسی درخواست عضویت و لغو عضویت در مکتا و ابلاغ آن به دبیرخانه؛

6 .تدوین، تصویب و به روز رسانی آییننامهها و دستورالعملهاي مورد نیاز؛

7 .نظارت بر عملکرد دبیر مکتا و تغییر آن؛

8 .تاسیس یا انحلال کمیتههاي تخصصی دبیرخانه و انتخاب یا عزل مسئولین کمیتهها و اعضاي کار گروههاي

تخصصی در موارد خاص؛

9 .بررسی پیشنهادهاي واصله از اعضاي مکتا.

تبصره 1 : جلسات عادي شوراي سیاستگذاري حداقل هرسه ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته

و تصمیمات آن با تصویب اکثریت اعضاي حاضر در جلسه، براي کلیه اعضاي مجمع لازم الاجرا می باشد.

تبصره 2 :جلسات فوق العاده شورا بنا به پیشنهاد چهار نفر از اعضا و با ابلاغ دبیر مجمع تشکیل میشود.

تبصره 3 :مصوبات شوراي سیاستگذاري نباید مغایر با اهداف و مصوبات مجمع عمومی باشد.

 

اعضای اصلی شورای سیاست گذاری مکتا منتخب در دومین مجمع عمومی کتابخانه های عضو که افراد ذیل به ترتیب آراء انتخاب شده اند

 1. جناب آقای مهدی محمدی شجاعی – مدیر کتابخانه دانشگاه  ادیان و مذاهب
 2. جناب آقای اسماعیل راهنورد – مدیر کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی
 3. جناب آقای حسن رجبیان – مدیر کتابخانه آیت الله العظمی حایری
 4. جناب آقای سید علی سادات فخر – مدیر کتابخانه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 5. جناب آقای ابوالفضل احمدی – مدیر کتابخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 6. جناب آقای علی احمد لو- مدیر کتابخانه دانشگاه قم
 7. سرکار خانم حجازی – مدیر کتابخانه جامعه الزهرا
 8. جناب آقای محمد شبستری –مدیر کتابخانه تخصصی ادبی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی
 9. جناب آقای محمد کاتبی – عضو هیات موسس
 10. سرکار خانم دکتر فرهودی – عضو هیات موسس
 11. جناب آقای دکتر مهدی محمدی – رئیس انجمن کتابداری استان قم

اعضای علی البدل شورای سیاستگذاری عبارتند از:

 1. جناب آقای ملک لی - مدیر کتابخانه تخصصی فقه و اصول
 2. جناب آقای علیرضا ملکی - مدیر  کتابخانه دانشگاه مفید
 3. اباذری - مدیر  کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

 

دی ان ان